پروژه های

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

 • محل اجرا تهران-شهرک صنعتی شمس آباد
 • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1388/04/22
 • تاریخ پایان پروژه 1388/10/28
پروژه خاتمه یافته

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

 • محل اجرا تهران-شهرک صنعتی نظرآباد
 • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1387/07/15
 • تاریخ پایان پروژه 1388/06/15
پروژه خاتمه یافته

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

 • محل اجرا تهران-شهرک صنعتی دماوند 2
 • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1386/05/22
 • تاریخ پایان پروژه 1387/05/01
پروژه خاتمه یافته

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

 • محل اجرا تهران-شهرک صنعتی دماوند 2
 • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1385/11/15
 • تاریخ پایان پروژه 1387/05/28
پروژه خاتمه یافته

اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

 • محل اجرا اردبیل - راه روستایی نیار - پیرنیاقوم
 • کارفرما اداره کل راه و ترابری استان اردبیل
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1385/06/21
 • تاریخ پایان پروژه 1385/12/21
پروژه خاتمه یافته

اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

 • محل اجرا اردبیل-محور نمین-عنبران
 • کارفرما اداره کل راه و ترابری استان اردبیل
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1385/05/08
 • تاریخ پایان پروژه 1385/11/08
پروژه خاتمه یافته

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

 • محل اجرا قزوین-شهرک صنعتی لیاء
 • کارفرما شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1384/07/03
 • تاریخ پایان پروژه 1385/03/15
پروژه خاتمه یافته

اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

 • محل اجرا اردبیل-محور نمین-عنبران
 • کارفرما شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1385/05/08
 • تاریخ پایان پروژه 1385/11/08
پروژه خاتمه یافته

شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل

 • محل اجرا محور اردبیل-آستارا
 • کارفرما شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل
 • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
 • تاریخ شروع پروژه 1382/08/12
 • تاریخ پایان پروژه 1382/11/12
پروژه خاتمه یافته