• محل اجرا تهران-شهرک صنعتی شمس آباد
  • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1389/04/12
  • تاریخ پایان پروژه 1389/12/17

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

-عملیات خاکی(خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح، رگلاژ و پروفیله)
-گود برداری و اجرای فونداسیون رادیه
-اجرای پداستال‌های بتنی
-ساخت و نصب اسکلت فلزی پایه ها
-مونتاژ مخزن 500 مترمکعبی و کارگذاری و اتصال به شبکه آبرسانی شهرک صنعتی شمس‌آباد