• محل اجرا تهران-شهرک صنعتی شمس آباد
  • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1388/11/11
  • تاریخ پایان پروژه 1389/12/17

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

-احداث خیابانهای فاز توسعه شهرک صنعتی شمس‌آباد شامل:
عملیات خاکی(خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح، رگلاژ و پروفیله)
-اجرای جدول و کانیوو
اجرای سازه بتنی ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی