• محل اجرا تهران-شهرک صنعتی نظرآباد
  • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1387/07/15
  • تاریخ پایان پروژه 1388/06/15

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

-احداث خیابانهای فاز توسعه شهرک صنعتی نظرآباد شامل:
عملیات خاکی از لایه ساب گرید تا لایه بیس(خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح، رگلاژ و پروفیله)
-اجرای جدول و کانیوو