• محل اجرا تهران-شهرک صنعتی دماوند 2
  • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1386/05/22
  • تاریخ پایان پروژه 1387/05/01

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

احداث آبروهای زیر خاکی