• محل اجرا قزوین-شهرک صنعتی لیاء
  • کارفرما شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1384/07/03
  • تاریخ پایان پروژه 1385/03/15

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

عملیات خاکی و اجرای جدول جویهای خیابانهای شهرک صنعتی لیاء