• محل اجرا محور اردبیل-آستارا
  • کارفرما شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1382/08/12
  • تاریخ پایان پروژه 1382/11/12

شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل

اجرای دیوار حائل در مسیر کابل فیبر نوری حد فاصل اردبیل-آستارا