• محل اجرا اردبیل - راه روستایی نیار - پیرنیاقوم
  • کارفرما اداره کل راه و ترابری استان اردبیل
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1385/06/21
  • تاریخ پایان پروژه 1385/12/21

اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

اجرای زیرسازی، اساس قیری و آسفالت بیندر و توپکا در محور روستایی نیار-پیرنیاقوم