• محل اجرا اردبیل-محور نمین-عنبران
  • کارفرما اداره کل راه و ترابری استان اردبیل
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1385/05/08
  • تاریخ پایان پروژه 1385/11/08

اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

اجرای زیرسازی، اساس قیری و آسفالت بیندر و توپکا جهت بهسازی و تعریض در محور روستایی نمین-عنبران