• محل اجرا جزیره کیش-فاز F3 میرمهنا
  • کارفرما شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
  • نوع قرارداد اجرا کننده
  • تاریخ شروع پروژه 1396/02/14
  • تاریخ پایان پروژه 1397/08/21

احداث ساختمان اسکلت بتنی شهرک میرمهنا

احداث ساختمان اسکلت بتنی واقع در قطعه 529 واقع در فاز F3 شهرک میرمهنا