• محل اجرا تهران-بزرگراه نواب-میدان 9 دی-خیابان شیخ محمدی شرقی-مسجد رضوی
  • کارفرما هیأت امنای مسجد رضوی
  • نوع قرارداد اجرا کننده
  • تاریخ شروع پروژه 1394/03/03
  • تاریخ پایان پروژه 1394/03/10

احداث اسکلت فلزی ساختمان مسجد رضوی

احداث اسکلت فلزی ساختمان مسجد رضوی