پیشرفت با قدم‌های کوچک

Progress with small steps

در حوزه داخلی و بین المللی

افزایـش رضایـت کارفرمـا، کاهـش انحـراف زمانـی عملیـات اجرایـی ، ارتقاءکیفیـت پـروژه هـا، ارائـه خدمـات و دسـتیابی بـه اسـتانداردهای ملـی و بین المللــی و انتقــال دانــش فنــی و اجرایــی در حــوزه ســاخت پــروژه هــای عمرانــی، همگــی در ســایه وجــود یــک شــرکت قدرتمنــد در زمینــه اجــرا و ارائه خدمات پیمانکاری محقق می شود. این همان نقشی است که شرکت دام دووار ایفا می کند.

رتبه یا جوایز اخذ شده

رتبه ٣ ساختمان و ابنیه
رتبه ٥ راه و ترابری
رتبه ٥ تأسیسات و تجهیزات

شعبات دام دووار

دفتر مرکزی : ‎سعادت آباد- خیابان سرو غربی- خیابان بخشایش- انتهای کوچه هفدهم غربی- پلاک ۸۱-طبقه ۴- واحد ۱۰
شعبه کیش:ساختمان بورس-طبقه ششم-واحد 64

حوزه های فعالیت

پیمانکاری مناقصات دولتی و موسسات
شرکت دام دووارساخت و ساز بناهای مسکونی و ادار

جدیدترین پروژه

احداث ساختمان اسکلت بتنی واقع در قطعه 529 واقع در فاز F3 شهرک میرمهنا